Ενημέρωση μελών για την επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας, την ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα και την τυχόν διαβίβαση προς τρίτους

 

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του για την επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας τους, την ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα και την τυχόν διαβίβαση προς τρίτους

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι ενόψει της νέας ψηφιακής αναβάθμισης για τον εκσυγχρονισμό του Επιμελητηρίου μας, πραγματοποιούνται αρκετές αλλαγές και βελτιώσεις που αφορούν στις παροχές προς τα μέλη μας και στην επικοινωνία μας με αυτά, όπως επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου μας, καθώς και ανασχεδιασμός του «Επιχειρηματικού Οδηγού» και του «Taste Halkidiki» του Επιμελητηρίου μας. Στα πλαίσια αυτά επεξεργαζόμαστε στοιχεία της επιχείρησής σας και δεδομένα επικοινωνίας με αυτή. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679, Ν. 4624/2019) και έχει την έδρα του στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, οδός Πολυτεχνείου 58, ΤΚ 63100, τηλ. 2371024200, 24300.

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση στο μητρώο μελών και για τη γενικότερη διάρθρωση και λειτουργία του Μητρώου του Επιμελητηρίου για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σκοπούς αρχειοθέτησης και εκπλήρωσης νομίμων καθηκόντων.

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια αυτά, στοιχεία επικοινωνίας των μελών μας αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας, https://epihal.gr(στον Επιχειρηματικό Οδηγό) και στην Ιστοσελίδα μας https://tastehalkidiki.gr/ (TasteHalkidiki) προκειμένου να διαφημιστείτε και προβάλετε την επιχείρησή σας μέσω των on line υπηρεσιών μας αλλά και για την επικοινωνία τρίτων ενδιαφερομένων με εσάς για σκοπούς εμπορικής συνεργασίας.

Επίσης, στοιχεία επικοινωνίας των μελών μας ή αντίγραφα καταστάσεων από το Μητρώο, μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους που δικαιολογούν τεκμηριωμένο εύλογο ενδιαφέρον κατόπιν αίτησής τους, όπως σε άλλες επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου ή σε μη μέλη αυτού, σε άλλα Επιμελητήρια, σε τρίτους ιδιώτες για σκοπούς προώθησης της επιχειρηματικότητας και σύναψης συνεργασιών ή σε δημόσιους φορείς για σκοπούς ελέγχου ή έρευνας και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για βελτίωση της επιχειρηματικότητας (σχετικά υπ’ αρ. 337/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Ακόμη, σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του Επιμελητηρίου μας με τα μέλη του μέσω e-mail ή δωρεάν SMS.

Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης, ο διακριτικός τίτλος, το αντικείμενο δραστηριότητας, η διεύθυνσή της, ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και η ιστοσελίδα.

Το Επιμελητήριο στα πλαίσια του νομίμου και καταστατικού του σκοπού (άρθρ. 62 και 65 Ν. 4497/2017), μεταξύ άλλων, μεριμνά με κάθε μέσο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, των εξαγωγών και γενικά της αύξησης της παραγωγής. Σκοπός των ως άνω επεξεργασιών είναι η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων και η προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

Νόμιμη βάση αυτών αποτελεί η εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί ως Επιμελητηριακή Αρχή (άρθρ. 6§1 περ. ε΄ ΓΚΠΔ και άρθρ. 24 και 26 Ν. 4624/2019).

Έχετε όλα τα προβλεπόμενα εκ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. ΕΕ/679/2016 δικαιώματα, όπως πρόσβασης και ενημέρωσης, διόρθωσης εσφαλμένων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων με την επιφύλαξη ύπαρξης νομίμων λόγων για τη διατήρησή τους, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα στον ως άνω Κανονισμό. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@epihal.gr .

Με τον ίδιο αυτό τρόπο σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα εάν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησής σας για τους ανωτέρω σκοπούς προβολής και επικοινωνίας, να μας δηλώσετε την άρνησή σας και εμείς θα προχωρήσουμε στην αφαίρεση των στοιχείων σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Για κάθε τυχόν παράπονο ή καταγγελία μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα εξής στοιχεία: email contact@dpa.gr, τηλέφωνο 210 6475600, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.